serwis bmw kielce

Zapytanie POK

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2015/ z dnia 11 kwietnia 2015r.

Projekt pod nazwą:
Budowa zakładu do produkcji paliw alternatywnych stałych z laboratorium do badania jakości RDF-u

I. ZAMAWIAJĄCY:
Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 129

25-508 Kielce

Zamawiający ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia kompleksowej oferty 
w ramach postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy budowy stalowej hali produkcyjnej dla firmy Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wykonywane w ramach inwestycji: Budowa zakładu do produkcji paliw alternatywnych stałych z laboratorium do badania jakości RDF-u. Projekt jest współfinansowany ze środków krajowych, w związku z realizacją wniosku złożonego w ramach programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Racjonalne gospodarowanie odpadami, część 2. Instalacje gospodarowania odpadami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane zawarte w projekcie inwestorskim:
- fundamenty,

- podłoga i posadzki

- roboty stalowe,

- stolarka,

- dach – roboty uzupełniające,
- instalacja elektryczna.
Wyżej wymienione dokumenty uzyskać można w siedzibie firmy Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.07.2015r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanego terminu.

IV. WARUNKI GWARANCJI:
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Równocześnie Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia wbudowane oraz materiały na okres wskazany przez producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały 
i urządzenia nabyte na zlecenie Zamawiającego.

V. WARUNEK DOŚWIADCZENIA:
Od wykonawcy wymaga się wykazania, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował min. 5 zamówień o podobnym zakresie i charakterze, tj. budowa stalowej hali produkcyjnej. 
Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia można złożyć wypełniając formularz załączony do niniejszego ogłoszenia. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP
- określać całkowitą cenę netto oraz brutto usługi łącznie z kosztami transportu, ewentualnymi kosztami dodatkowymi, wszelkimi opłatami i innymi kosztami związanymi bezpośrednio 
z przedmiotem zapytania ofertowego
Oferta może zostać złożona na formularzu załączonym do ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego negocjowania warunków wybranej oferty. 

Slideshow Image 1 L0 L 4 L1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 4